องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566

ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566 งานนิติการ สำนักปลัด  ได้จัดโครงการอบรมความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายถลัษนันท์  เมธาพลเศรษฐ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายที่ควรรู้ กระบวนการทางยุติธรรม หลักธรรมาภิบาลในองค์กร อำนาจหน้าที่ของอปท. ตามกฎหมายกระจายอำนาจ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 40 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงได้พัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

อัพเดทเมื่อ : 13-07-2023 17:08:01


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology