หัวข้อ
วันที่
     เรื่อง แจ้งการโอนเงินที่ได้รับการจัดสรรเงินโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(3) ประเภทกองทุนขนาดเล็... 05-06-2024
     ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 01-05-2024
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 05-02-2024
     ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ประจำปีกา... 01-02-2024
     ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต... 25-01-2024
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภาร... 03-01-2024
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 25-12-2023
     การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 28-11-2023
     การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 24-11-2023
     ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง... 25-10-2023
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง สมั... 24-10-2023
     ประชาสัมพันธ์ การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลโป่งแดง เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ครั... 17-10-2023
     ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานตามโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รณรงค์ลดปริมาณขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... 26-07-2023
     ประชาสัมพันธ์ การพยากรณ์อากาศเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและลดผลกระทบจากร่องมรสุมในช่วงระหว่างวันที่ 15-1... 14-07-2023
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง สมั... 26-06-2023
     ประชาสัมพันธ์ การสำรวจข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลโป่งแดง 08-06-2023
     ประชาสัมพันธ์ กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 06-06-2023
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง สมั... 21-04-2023
     ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 31-03-2023
     บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.โป่งแดง ประจำปี พ.ศ. 2566 31-03-2023
     ประชาสัมพันธ์ ร่วมกันป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 23-03-2023
     ประชาสัมพันธ์ วิธีประหยัดน้ำเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 08-03-2023
     ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามกฎกระทรวงตามมาตรา 80 08-03-2023
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 27-02-2023
     ประชาสัมพันธ์ งดเผาเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง 17-02-2023
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง... 13-02-2023
     ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 07-02-2023
     ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต... 06-02-2023
     ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง... 02-02-2023
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง สมั... 20-01-2023
     ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง พ.ศ.2566 11-01-2023
     ประชาสัมพันธ์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็... 11-01-2023
     ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 11-01-2023
     ประกาศ หลักเกณฑ์การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 05-01-2023
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำ... 04-01-2023
     ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์การใช้พลังงานทดแทน ประหยัดพลังงานไฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์... 02-01-2023
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 06-12-2022
     ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.... 29-11-2022
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง สม... 07-11-2022
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงสมัย... 26-10-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 26-10-2022
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง สมั... 26-10-2022
     รายการผลการดำเนินการการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา 06-10-2022
     ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2565 30-09-2022
     ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2565 30-09-2022
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง สม... 14-09-2022
     ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส... 17-08-2022
     ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโป่งแดง ประจำปีงบประมาณ พ.... 07-08-2022
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง ขอขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแด... 27-07-2022
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง สม... 22-07-2022
     ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้สูงอายุตำบลโป่งแดง และประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งแดงร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำ... 17-07-2022
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงสมัย... 11-07-2022
     ประกาศ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองช่างปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการระวังชี้แนวเ... 08-07-2022
     ประกาศ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโป่งแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ... 29-06-2022
     เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง... 28-06-2022
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง สม... 13-06-2022
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง สม... 02-06-2022
     ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลโป่งแดง ประจำปี พ.ศ.2565 31-05-2022
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง สม... 01-04-2022
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงสมัย... 25-03-2022
     ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต... 01-03-2022
     ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ประจำปีการศึกษา 2565 01-03-2022
     ประชาสัมพันธ์โครงการประชาคมหมู่บ้าน พ.ศ.2565 21-02-2022
     ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2564 17-02-2022
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 07-02-2022
     ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 07-02-2022
     ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ... 07-02-2022
     ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนได้บำเพ็ญศาสนกิจ 04-02-2022
     สาระน่ารู้ในการจัดการขยะติดเชื้อช่วงแยกกักตัวที่บ้าน 09-01-2022
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง สม... 05-01-2022
     ประชาสัมพันธ์ การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วน/กอง อบต.โป่งแดง 30-12-2021
     ประชาสัมพันธ์ คำสั่งการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อบต.โป่งแดง 30-12-2021
     ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วน/กอง อบต.โป่งแดง 30-12-2021
     ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.โป่งแดง 30-12-2021
     ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วน/กอง อบต.โป่งแดง 30-12-2021
     ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 30-12-2021
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 13-10-2021
     ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนผู้พิการประจำปี พ.ศ.2565 11-10-2021
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 08-10-2021
     ประกาศ จำนวนป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 07-10-2021
     ประกาศ ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 07-10-2021
     ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 07-10-2021
     ประกาศ คณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบ... 06-10-2021
     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.โป่งแดง 06-10-2021
     ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 01-10-2021
     5 เหตุผลที่ทั่วโลกนิยมใช้จักรยาน ในช่วงโควิด-19 24-09-2021
     ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปี 2564 15-09-2021
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนตำบลโป่งแดงเข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "โป่งแดงคัพ" ป... 10-09-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 07-09-2021
     รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง... 23-08-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 20-08-2021
     ขอเชิญประชาชนพื้นที่ตำบลโป่งแดงร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประ... 17-08-2021
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงสมั... 23-07-2021
     ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2564 15-07-2021
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงสมั... 14-07-2021
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงสมัย... 09-07-2021
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงครั้... 29-06-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 10-06-2021
     ประชาสัมพันธ์กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 20-05-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 14-05-2021
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 27-04-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 27-04-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 27-04-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 27-04-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 27-04-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 27-04-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 27-04-2021
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 08-04-2021
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 08-04-2021
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงสมั... 01-04-2021
     ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต... 01-04-2021
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31-03-2021
     ประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy) 28-03-2021
     ประชาสัมพันธ์การขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 11-03-2021
     ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11-03-2021
     ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำวันละนิด ลดวิกฤตภัยแล้ง 23-02-2021
     ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเส... 10-02-2021
     ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่แดง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2564 09-02-2021
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงสมั... 03-02-2021
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงสมัย... 25-01-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 05-01-2021
     ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 09-12-2020
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 03-12-2020
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 02-12-2020
     ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 01-12-2020
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 27-11-2020
     ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 10-11-2020
     ประกาศรับสมัครคนงานทั่วไป 05-11-2020
     ขอเชิญประชาชนพื้นที่ตำบลโป่งแดงเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 04-11-2020
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 02-11-2020
     ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 20-10-2020
     ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล... 09-10-2020
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 06-10-2020
     ประชาสัมพันธ์รายงานโครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ 2563 24-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเงินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2563 23-09-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 22-09-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งจุดขยายเสียงตามสายในหมู่บ้าน บ้านโป่งบูรพา หมู่ที่6 26-08-2020
     ขอเชิญประชาชนพื้นที่ตำบลโป่งแดงเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 26-07-2020
     ขอเชิญประชาชนพื้นที่ตำบลโป่งแดงเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2563 14-07-2020
     ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 03-07-2020
     ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนแสกน คิวอาร์โคช เพื่อกรอกข้อมูล EIT ของ ปปช.ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 18-06-2020
     ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ในเขตตำบลโป่งแดง ประจำปี พ.ศ. 2563 27-05-2020
     ประกาศ เรื่อง ขอให้ประชาชนตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 25-05-2020
     เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 05-05-2020
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำจากโรงแป้งโชคยืนยง-สระเก็บน้ำบ้านโกรกกรดหาด หมู่ที่ 4 ด้วยวิธี... 05-05-2020
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำจากโรงแป้งโชคยืนยง-สระเก็บน้ำบ้านหนองม่วง ม.5 ด้วยวิธีประกวดรา... 05-05-2020
     เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 05-05-2020
     ขอเชิญประชาชนพื้นที่ตำบลโป่งแดงเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2563 02-02-2020
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 15-01-2020
     ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 06-12-2019
     ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ 2563 06-12-2019
     รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยกีาซเรือนกระจก 17-10-2019
     รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 10-10-2019
     รายงานน้ำเสียตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 บริษัท ซีวายวาย ไบโอ... 20-08-2019
     ปั่นจักรยานลดโลกร้อน 15-08-2019
     รายงานน้ำเสียตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 บริษัทโชคยืนยงอุตสา... 15-08-2019
     ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งแดงเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 08-08-2019
     โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 11-07-2019
     ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 10-07-2019
     ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 10-07-2019
     ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนแสกน คิวอาร์โคช เพื่อกรอกข้อมูล EIT ของ ปปช. 02-06-2019
     ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งแดงเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 08-05-2019
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานโครงการวันผู้สูงอายุตำบลโป่งแดง ประจำปีงบประมาณ 2562 17-04-2019
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลโป่งแดงได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินการโครงการ ในวันที่ 28 มีนาค... 25-03-2019
     ลด ละ เลิกการใช้โฟม เพื่อส่งเสริมการบริโภคที่เป็ยมิตรกับสิ่งแวดล้อม 22-03-2019
     ฉลากเขียวช่วยโลกช่วยเรา 20-03-2019
     ประชาสัมพันธ์มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 26-02-2019
     ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 26-02-2019
     ประชาสัมพันธ์มาตรการผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 26-02-2019
     ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการรับสินบน 25-02-2019
     ประชาสัมพันธ์มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม 09-02-2019
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัย การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภาสามัญ นัดแรกของแต่ละ... 08-02-2019
     ขอเชิญประชาชนพื้นที่ตำบลโป่งแดงเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 01-02-2019
     ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 09-01-2019
     รับฟังความคิดเห็นประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 08-01-2019
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 02-01-2019
     ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนแสกน คิวอาร์โคช เพื่อกรอกข้อมูล EIT ของ ปปช. 28-11-2018
     นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 10-10-2018
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 10-10-2018
     ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 09-10-2018
     ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 09-10-2018
     รายงานการเงิน ข้อมุูลรายรับ/รายจ่าย และงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 05-10-2018
     รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น งวดเดือน กันยายน 2561 05-10-2018
     ประชาสัมพันธ์มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่... 02-10-2018
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 05-03-2018
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 03-01-2018
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 03-01-2018
     แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งแดง ประจำปีงบประมาณ 2561 01-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 09-10-2017
     โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย 21-07-2017
     การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 02-02-2017
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 04-01-2017
     การมอบอำนาจการตัดสินใจ 30-12-2016
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. 2559 23-11-2016
     ประชาสัมพันธ์ประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 23-11-2016
     ประกาศราคากลางโครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกาย ภายในหมู่ 7 26-07-2016
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 05-01-2016
     เรื่องการประเมินตนเอง ในหารให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 18-11-2015
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 15-10-2015
     เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระประปาหมู่บ้าน แบบผิ... 29-05-2015
     ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านน้ำ... 30-04-2015
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 05-01-2015
     รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ของ อบต.โป่งแดง 06-11-2014
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 01-10-2014
     ข่าวประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2557 02-01-2014
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 16-10-2013
     ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2556 02-01-2013
     รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 10-10-2012
     ประกาศลดระยะเวลาการให้บริการ ปี 2555 05-10-2012
     รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 04-10-2012
     16 แคว้นในสมัย พุทธกาล ปัจจุบันคือที่ไหนบ้าง 09-09-2011
     อาชีพสงวนคนไทย 09-09-2011

 

 




องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology