โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายสมจิต มุ่งซ่อนกลาง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 
นายประสิทธิ์ เพชรเรืองประทีป
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 
นายสุรพล เขยสูงเนิน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

 
นางสาวกิรติ ถาวรวิสุทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 1
 
นายอำนาจ ยศศักดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 2
 
นายวะรัก นาเครือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 3
 
นายเรียง ใจสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 4
 
นายประชา แหนงใหม่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 6
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology