องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

โครงการคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงได้กิจกรรมเสริมสร้างวินัย จริยธรรม คุณธรรม ป้องกันการทุจริต

กิจกรรมจรรยาบรรณข้าราชการหาผลประโยชน์ทับซ้อน

กิจกรรมมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริตของอปท.

กิจกรรมมาตรการป้องกันการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา อบต. ผู้นำ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

อัพเดทเมื่อ : 01-10-2021 13:06:24


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology