องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ 21  มีนาคม พ.ศ.2565 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ  ร่วมกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต  ต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความซื่อสัตย์ สุจริตยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมให้ความสำคัญกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทำงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อัพเดทเมื่อ : 21-03-2022 14:21:28


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology