องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบ 6 เดือนแรก ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงจัดการการประชุมติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนารอบ 6 เดือนแรก ประจำปีพ.ศ.2565

ณ  วัดโป่งบูรพาราม อำเขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา    ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย  นายชีพ  เลาสูงเนิน  เป็นตัวแทนจากภาคประชาคม เป็นประธานกรรมการ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง   สมาชิกสภาอบต.  ผู้ทรงคุณวุฒิ  หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ  โดยประชุมวางกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

อัพเดทเมื่อ : 14-03-2022 14:19:51


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology