องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565

ในระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงได้รับเกียรติจาก นางสาวอรวรรณ  มีใหม่ นายอำเภอขามทะเลสอ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา อบต. ,หลักธรรมภิบาล พร้อมกับได้รับเกียรติจาก นายวิชัย  สุรินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามทะเลสอ บรรยายในหัวข้อเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการป้องกันการทุจริต

อัพเดทเมื่อ : 26-02-2021 13:15:46


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology