องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมบุคคลภายนอกองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงได้จัดโครงการยกย่องหน่วยงานภายนอกและบุคคลภายนอกผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี พ.ศ.2564  เพื่อยกย่องใหรางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ โดยการประกาศเกียรติคุณมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ได้คัดเลือก

อัพเดทเมื่อ : 01-10-2021 11:47:10


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology