โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย กิน กอด เล่า เล่น ปลอดภัย เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย กิน กอด เล่า เล่นปลอดภัย เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ปกครองและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับความรู้จากทีมวิทยากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งแดง 

อัพเดทเมื่อ : 17-08-2023 15:29:13


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology