องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

กิจกรรมการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต (Zero Tolerance) และปฏิเสธการรับของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต (Zero Tolerance) และปฏฺิเสธการรับของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ตามการประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2567" และ "งดให้ งดรับ"ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต และเพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือความสุจริตและโปร่งใส เป็นแบบอย่างการประพฤติที่ดีให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ โดยการทำกิจกรรมในครั้งนี้ท่านนายกสิปปนนท์  ศรีโพธา ได้ประกาศเจตนารมณ์ และได้กล่าวให้ผู้เข้าร่วมทุกคนยึดถือปฏิบัติตามแนวทางประกาศฯ และเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่

อัพเดทเมื่อ : 24-01-2024 16:04:15


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology