องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. 2566 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด ได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป รวมผู้เข้ารับอบรมทั้งสิ้น 40 คน ในการนี้ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา และพระครูอรัญ ธรรมภาณี ตำแหน่ง รองเจ้าคณะตำบลโนนค่า บรรยายธรรมเทศนา ในครั้งนี้ ณ วัดโป่งบูรพาราม อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

อัพเดทเมื่อ : 02-06-2023 08:37:51


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology