องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลโป่งแดง ประจำปี พ.ศ.2567

ประเด็นหรือเรื่องการมีส่วนร่วม  เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ วัดสามัคคีสโมสร นำโดย นายสิปปนนท์  ศรีโพธา ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ร่วมกันประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลโป่งแดง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2567 ซึ่งเป็นโครงการที่มาจากความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งแดง และมีการเสนอโครงการใหม่ที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน เพื่อเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน

ผลจากการมีส่วนร่วม : ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงได้โครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงความต้องการของประชาชน

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน : ผลสรุปจากการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นทำให้หน่วยงานได้เห็นถึงความกระตือรือร้นที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลโป่งแดง และต้องการให้หน่วยงานนำปัญหาความต้องการที่มาจากเสียงของประชาชนไปแก้ปัญหาและพัฒนาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงได้ตรงจุดต่อไป

อัพเดทเมื่อ : 17-10-2023 16:12:59


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology