องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
 
 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ในวันที่ 5 เมษายน 2567  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงนำโดยท่านนายกสิปปนนท์  ศรีโพธา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมี

1.กิจกรรมฝึกอบรม บรรยายกระบวนการคิด ปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมของบุคลากรให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  โดยได้รับความรู้จาก นายกฤตชัย  พรมวัน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา  

2.กิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ รับศีล ฟังธรรม และเจริญจิตภาวนา โดย พระอรรถภูมิ ขดสันเทียะ  ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดหนองคู 

โดยทั้ง 2 กิจกรรมเป็นการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สร้างระบบราชการทำให้ใสสะอาด และพัฒนาศักยภาพองค์กร เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพื่อให้การพัฒนาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกและค่านิยมของบคุลากรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ และถูกต้อง ชอบธรรม อีทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรได้มีความรู้ทุก ๆ ด้าน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีพฤติกรรม บริหารด้วยใจปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร และประชาชนในพื้นที่

อัพเดทเมื่อ : 05-04-2024 09:01:07


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology