โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายเรียง ใจสูงเนิน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 
นายพยุง จรโคกกรวด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 
นายเฉลิม อุลิศนันท์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

 
นางสาวกิรติ ถาวรวิสุทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 1
 
นายลำภู บุตรพันธ์ุ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 1
 
นางกาดาล ทั่วสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 2
 
นายวะรัก นาเครือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 3
 
นายมนู ใจสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 4
 
นายประสิทธิ์ เพชรเรืองประทีป
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 5
 
นายปัก ตุ้มสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 5
 
นายนราธิป นรินทร์นอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 6
 
นายวีระวัฒน์ แก้วสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 6
 
นายสิปปนนท์ ศรีโพธา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 7
 
นายสุรพล เขยสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 7
 
นายเสมอ ชุมโคกกรวด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง หมู่ที่ 8
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology