โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นาวาอากาศเอกวีรชาติ ชาญอนุสรสิทธิ์
นายกอบต.โทร.081-8765672
 
นายสมศักดิ์ ต่อมสูงเนิน
รองนายกอบต. โทร.084-4721961
 
นายวิชา ชุ่มขุนทด
รองนายกอบต. โทร.081-7250977
 
นางอารดา ผาดกลาง
เลขานุการนายก อบต.โทร.089-8642973


 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology