หัวข้อ
วันที่
     ประกาศ จำนวนป้ายหาเสียงเลือกตั้ง 07-10-2021
     ประกาศ ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 07-10-2021
     ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 07-10-2021
     ประกาศ คณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบ... 06-10-2021
     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.โป่งแดง 06-10-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 07-09-2021
     รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง... 23-08-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 20-08-2021
     ขอเชิญประชาชนพื้นที่ตำบลโป่งแดงร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประ... 17-08-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 10-06-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 14-05-2021
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 27-04-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 27-04-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 27-04-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 27-04-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 27-04-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 27-04-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 27-04-2021
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 08-04-2021
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 08-04-2021
     ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต... 01-04-2021
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31-03-2021
     ประชาสัมพันธ์การขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 11-03-2021
     ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11-03-2021
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 05-01-2021
     ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 09-12-2020
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 03-12-2020
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 02-12-2020
     ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 01-12-2020
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 27-11-2020
     ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 10-11-2020
     ประกาศรับสมัครคนงานทั่วไป 05-11-2020
     ขอเชิญประชาชนพื้นที่ตำบลโป่งแดงเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 04-11-2020
     ประกาศประชาสัมพันธ์การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 02-11-2020
     ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 20-10-2020
     ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล... 09-10-2020
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 06-10-2020
     ประชาสัมพันธ์รายงานโครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ 2563 24-09-2020
     ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเงินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปี 2563 23-09-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 22-09-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งจุดขยายเสียงตามสายในหมู่บ้าน บ้านโป่งบูรพา หมู่ที่6 26-08-2020
     ขอเชิญประชาชนพื้นที่ตำบลโป่งแดงเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 26-07-2020
     ขอเชิญประชาชนพื้นที่ตำบลโป่งแดงเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2563 14-07-2020
     ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 03-07-2020
     ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนแสกน คิวอาร์โคช เพื่อกรอกข้อมูล EIT ของ ปปช.ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 18-06-2020
     ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ในเขตตำบลโป่งแดง ประจำปี พ.ศ. 2563 27-05-2020
     ประกาศ เรื่อง ขอให้ประชาชนตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 25-05-2020
     เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 05-05-2020
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำจากโรงแป้งโชคยืนยง-สระเก็บน้ำบ้านโกรกกรดหาด หมู่ที่ 4 ด้วยวิธี... 05-05-2020
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อส่งน้ำจากโรงแป้งโชคยืนยง-สระเก็บน้ำบ้านหนองม่วง ม.5 ด้วยวิธีประกวดรา... 05-05-2020
     เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 05-05-2020
     ขอเชิญประชาชนพื้นที่ตำบลโป่งแดงเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2563 02-02-2020
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 15-01-2020
     ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 06-12-2019
     ประชาสัมพันธ์ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานโครงการกำจัดผักตบชวา ประจำปีงบประมาณ 2563 06-12-2019
     รายงานข้อมูลปริมาณการปล่อยกีาซเรือนกระจก 17-10-2019
     รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 10-10-2019
     รายงานน้ำเสียตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 บริษัท ซีวายวาย ไบโอ... 20-08-2019
     ปั่นจักรยานลดโลกร้อน 15-08-2019
     รายงานน้ำเสียตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 บริษัทโชคยืนยงอุตสา... 15-08-2019
     ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งแดงเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 08-08-2019
     โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 11-07-2019
     ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 10-07-2019
     ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 10-07-2019
     ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนแสกน คิวอาร์โคช เพื่อกรอกข้อมูล EIT ของ ปปช. 02-06-2019
     ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งแดงเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 08-05-2019
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานโครงการวันผู้สูงอายุตำบลโป่งแดง ประจำปีงบประมาณ 2562 17-04-2019
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลโป่งแดงได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการดำเนินการโครงการ ในวันที่ 28 มีนาค... 25-03-2019
     ลด ละ เลิกการใช้โฟม เพื่อส่งเสริมการบริโภคที่เป็ยมิตรกับสิ่งแวดล้อม 22-03-2019
     ฉลากเขียวช่วยโลกช่วยเรา 20-03-2019
     ประชาสัมพันธ์มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 26-02-2019
     ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 26-02-2019
     ประชาสัมพันธ์มาตรการผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 26-02-2019
     ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการรับสินบน 25-02-2019
     ประชาสัมพันธ์มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วม 09-02-2019
     ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัย การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภาสามัญ นัดแรกของแต่ละ... 08-02-2019
     ขอเชิญประชาชนพื้นที่ตำบลโป่งแดงเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 01-02-2019
     ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 09-01-2019
     รับฟังความคิดเห็นประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ 08-01-2019
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 02-01-2019
     ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนแสกน คิวอาร์โคช เพื่อกรอกข้อมูล EIT ของ ปปช. 28-11-2018
     นโยบายการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 10-10-2018
     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 10-10-2018
     ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 09-10-2018
     ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 09-10-2018
     รายงานการเงิน ข้อมุูลรายรับ/รายจ่าย และงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 05-10-2018
     รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น งวดเดือน กันยายน 2561 05-10-2018
     ประชาสัมพันธ์มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่... 02-10-2018
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 05-03-2018
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 03-01-2018
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 03-01-2018
     แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โป่งแดง ประจำปีงบประมาณ 2561 01-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 09-10-2017
     โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัย 21-07-2017
     การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 02-02-2017
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 04-01-2017
     การมอบอำนาจการตัดสินใจ 30-12-2016
     ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ. 2559 23-11-2016
     ประชาสัมพันธ์ประกาศงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 23-11-2016
     ประกาศราคากลางโครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกาย ภายในหมู่ 7 26-07-2016
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 05-01-2016
     เรื่องการประเมินตนเอง ในหารให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 18-11-2015
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 15-10-2015
     เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระประปาหมู่บ้าน แบบผิ... 29-05-2015
     ประกาศ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านน้ำ... 30-04-2015
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 05-01-2015
     รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ของ อบต.โป่งแดง 06-11-2014
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 01-10-2014
     ข่าวประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2557 02-01-2014
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 16-10-2013
     ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี 2556 02-01-2013
     รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 10-10-2012
     ประกาศลดระยะเวลาการให้บริการ ปี 2555 05-10-2012
     รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 04-10-2012
     16 แคว้นในสมัย พุทธกาล ปัจจุบันคือที่ไหนบ้าง 09-09-2011
     อาชีพสงวนคนไทย 09-09-2011

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology