ดาวน์โหลด
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562
 - แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2563
 - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2564
 - ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตของอบต.โป่งแดง
 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 - รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2564
 - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี พ.ศ.2565
 - มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564
 - มาตรการป้องกันการรับสินบน
 - มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ.2564
 - ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
 - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี พ.ศ.2564
 - มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2564
 - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
 



















องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์/โทรสาร 044 -333455
E-mail:admin@pong-dang.go.th,saraban@pong-dang.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology